Teknik Haber Platformu
GÜNCEL ELEKTRİK ENERJİ SEKTÖREL TEKNOLOJİ OYUN YAŞAM AKTÜEL
İş Güvenliği Uzmanı Nasıl OlunurTarih 10 Şubat 2015, 21:08 Editör: Editör Elektrohaber

İş Güvenliği Uzmanı Nasıl Olunur

İş Sağlığı ve Güvenliği İş Güvenliği Uzmanlığı Nedir?
İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi amacı ile 30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı resmi gazetede yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ile mühendis, mimar ve teknik elemanların iş sahası genişlemiş bulunmaktadır. İş Güvenliği Uzmanlığını tanımlayacak olursak, 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ki Yönetmeliğin 4. Maddesinde şöyle tanımlanmıştır;

İş Güvenliği Uzmanı: İş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilmiş, iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip mühendis, mimar veya teknik eleman.
Teknik Eleman: Teknik öğretmenler, üniversitelerin fen veya fen-edebiyat fakültelerinin fizik veya kimya bölümleri mezunları ile üniversitelerin meslek yüksekokullarının iş sağlığı ve güvenliği programı mezunlarını kapsar.

İş Güvenliği Uzmanı Olmak için Ne Yapmalı?
Mühendis, mimar veya teknik elemanlar; İş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini vermek üzere, gerekli donanım ve personele sahip olan ve Bakanlıkça yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen müesseseler tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olduklarında yine İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar.

► Yapılan bu sınavlarda sorulan 4 şıklı 100 sorudan 70 veya daha üstü puan alanlar, İş Güvenliği Uzmanlığı Sertifikasını almaya hak kazanırlar.
► Alınan eğitimlerin süresi her sertifika için 220 saattir. Bunun 180 saati teori olup 40 saati de pratik eğitimdir. Teorik eğitimin en fazla yarısı uzaktan eğitim ile verilebilir.
► Nufüs Cüzdanı onaylı örneği , 1 Adet Resim , Diploma Onaylı Örneği , Eğitim alacağınız kurum için başvuru belgesi , Ücreti ödediğinize dair dekontun bulunduğu belgelerle İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimleri için başvurabilirsiniz.
► Alınan eğitimin 2 sınav hakkı vardır. Eğitimden sonra üç yıl içerisinde girilen ilk sınavda başarısızlık durumunda tekrar 1 kez daha sınava girme şansınız vardır. Fakat 2 sınavdan da başarısız olmanız veya eğitimden sonra sınavlara katılım süresi olan üç yılı aşmanız durumunda yeniden eğitimi almanız ve yeniden eğitim ücreti ödemeniz gerekmektedir.

İş Güvenliği Uzmanlığının Görev Alanları ile İlgili Önemli Hususlar
6331 sayılı kanunla çalışanı olan ve kanunda belirtilen istisna iş yerleri dışında tüm işyerlerinde İş yeri Hekimi ve İş Güvenliği Uzmanlığı hizmeti alma zorunluluğu getirilmiştir. Bu kanunla iş yerleri çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır.

Tehlike sınıfı: İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak işyeri için belirlenen tehlike grubunu ifade eder.

Bu kanunun 9. Maddesinde de;
► İşyeri tehlike sınıfları; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 83 üncü maddesine göre belirlenen kısa vadeli sigorta kolları prim tarifesi de dikkate alınarak, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürünün Başkanlığında ilgili taraflarca oluşturulan komisyonun görüşleri doğrultusunda, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğ ile tespit edilir.
► İşyeri tehlike sınıflarının tespitinde, o işyerinde yapılan asıl iş dikkate alınır.hükmüne göre iş yerlerinin tehlike sınıflandırılması belirlenmektedir.

Çok tehlikeli olarak sınıflandırılan işyerlerinde (A) Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Tehlikeli olarak sınıflandırılan işyerlerinde (B) Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı, Az tehlikeli olarak sınıflandırılan işyerlerinde (C) Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir. Ancak kanunun geçici 4. Maddesi ile;
“6331 sayılı kanunun 8 inci maddesinde belirtilen çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde (A) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört yıl süreyle (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi; tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde ise (B) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirme yükümlülüğü, bu işyerlerinde Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl süreyle (C) sınıfı belgeye sahip iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesi kaydıyla yerine getirilmiş sayılır.” diye atfedilmiştir.

Yine 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı resmi gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında ki Yönetmeliğin geçici 2. Maddesinde de “Üç yıllık mesleki tecrübe ve (C) veya (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip iş güvenliği uzmanları; sektörel düzenleme kapsamında kendi meslek dallarına uygun işlerin yapıldığı işyeriyle sınırlı olmak üzere, bütün tehlike sınıflarındaki işyerlerinde görevlendirilebilirler. Bu hüküm, maddenin yürürlüğe giriş tarihinden itibaren yedi yıl geçerlidir. Bu süre içinde işyerinin tehlike sınıfına uygun belge almayan veya alamayan iş güvenliği uzmanları için söz konusu görevlendirmeler kazanılmış hak sayılmaz.” hükmü getirilmiştir.

Ve yine bu hususla ilgili 14.06.2013 tarihli 28677 sayılı resmi gazetede yayınlanan Çok Tehlikeli İşlerde Görevlendirilebilecek (C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanları Hakkında Tebliğ de, (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlarının görev alabileceği çok tehlikeli işler ve görevlendirme işlemleri görevlendirileceği yerler belirtilmiştir.

İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
(A) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Kimlere Verilir?
► (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az dört yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
► Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde mühendis, mimar veya teknik eleman olarak en az on yıl görev yapmış olanlardan (A) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara,
► İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği programında doktora yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara,
► İş sağlığı ve güvenliği alanında müfettiş yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl teftiş yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan iş müfettişlerine,
► Genel Müdürlük ve bağlı birimlerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında uzman yardımcılığı süresi dâhil en az sekiz yıl fiilen görev yapmış mühendis, mimar veya teknik eleman olan Bakanlık iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarına,

(B) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Kimlere Verilir?
► (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı belgesiyle en az üç yıl fiilen görev yaptığını iş güvenliği uzmanlığı sözleşmesi ile belgeleyen ve (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Genel Müdürlük tarafından verilir.
► İş sağlığı ve güvenliği veya iş güvenliği alanında yüksek lisans yapmış olan mühendis, mimar veya teknik elemanlardan (B) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı için yapılacak sınavda başarılı olanlara Genel Müdürlük tarafından verilir.

(C) Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi Kimlere Verilir?
► (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı eğitimine katılarak yapılacak (C) sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sınavında başarılı olan mühendis, mimar veya teknik elemanlara Genel Müdürlük tarafından verilir.

Kaynak : Elektrikport
ÖNEMLİ :
 
Yayınlanmakta olan haberin tüm hakları saklıdır.
  Elektrohaber.net hak sahiplerinin yayınlanmakta olan haberlerin kaynak gösterilerek kaldırılma isteği hakkını saklı tutar.
  Elektrohaber'de yayınlanmakta olan haberlerin kaynak belirtilmeden yayınlanması yasaktır. |  Bu haber 11050 defa okunmuştur.

İş Güvenliği  HABERLERİNDEN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Yanarak Hayatını Kaybetti!

Yanarak Hayatını Kaybetti! Asfalt Kazanlarının Arasına Sıkışan İşçi, Feci Şekilde Can Verdi

İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti Manisa'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

77 bin uzman işsiz kalacak

77 bin uzman işsiz kalacak 50’den az çalışanı olan işyerlerinde iş güvenliği uzmanı..

1 Temmuz'da zorunlu oluyor

1 Temmuz'da zorunlu oluyor İş Güvenliği uzmanı ve işyeri hekiminden hizmet alma yükümlülüğü 1 Temmuz 2017'den itibaren yürürlüğe girecek.

Avrupa'da İlk Sıradayız

Avrupa'da İlk Sıradayız Türkiye, ölümlü iş kazalarında Avrupa'da birinci, dünyada üçüncü

SGK Genelgesi 2017/11 İş Kazası

SGK Genelgesi 2017/11 İş Kazası 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca iş kazaları

Şubatta 126 işçi hayatını kaybetti

Şubatta 126 işçi hayatını kaybetti İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Şubat ayında en az 126, yılın ilk iki ayında ise en az 287 işçi yaşamın...

Soma'da maden ocağında iş kazası

Soma'da maden ocağında iş kazası Soma'da maden ocağında iş kazası: 1 ölü

En Az 74 Enerji İşçisi Yaşamını Yitirdi

En Az 74 Enerji İşçisi Yaşamını Yitirdi En Az 74 Enerji İşçisi Yaşamını Yitirdi
Thomas Edison Thomas Edison
Thomas Alva Edison´un Biyografisi
Michael Faraday Michael Faraday
Michael Faraday´ın Biyografisi
Nikola TESLA Nikola TESLA
Nikola TESLA´nın Biyografisi

  •  
  •  
  •  

  • Bugün haber eklenmedi.

  • Son 7 gün haber eklenmedi.

  • Bu ay haber eklenmedi.

Diğer videolar

  Sahnenin Üzerinde Çarpıldı
 

Sahnenin Üzerinde Ça

İzlenme:1392

   
  Elektrik kablosu Volkan gibi patladı
 

Elektrik kablosu Vol

İzlenme:1558

   
  İçme Suyu Elektrik Üretecek
 

İçme Suyu Elektrik Ü

İzlenme:1802

   
  Elazığ Yerli Motor
 

Elazığ Yerli Motor

İzlenme:1864

   

Tüm fotoğraflar

  İş kazaları
 

İş kazaları

İzlenme:12254

   
  Tesla
 

Tesla

İzlenme:13884

   
  Hat Emekçileri
 

Hat Emekçileri

İzlenme:20168

   
  Torna kazası
 

Torna kazası

İzlenme:141544